BasisBeleggen.

"Disclaimer"

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BasisBeleggen B.V. en op alle abonnementsovereenkomsten van BasisBeleggen B.V. met haar abonnees.

Zonder toestemming van BasisBeleggen B.V. is het niet toegestaan om als abonnee je rechten en/of verplichtingen uit de gesloten overeenkomst met BasisBeleggen B.V. over te dragen aan een derde.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen van BasisBeleggen B.V. zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de vermelde periode in de aanbieding. De prijzen zijn inclusief BTW. Prijsverhogingen gaan in op moment van aangaan nieuwe periode voor een abonnee. De eventuele verhoging zal tijdig kenbaar worden gemaakt. Abonnee kan zelf beslissen om het abonnement door te zetten of stop te zetten.

Artikel 3: Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst geldt na betaling van abonnee aan BasisBeleggen B.V. De duur van een abonnement hangt af van de gekozen abonnementsvorm. Verlenging vindt slechts plaats voor 1 jarige abonnementen. Abonnee krijgt een melding van de verlenging. De overige abonnementen lopen niet automatisch door.

Stopzetten van een abonnement kan alleen per het einde van het lopende abonnement. Opzegging is nooit reden tot teruggaaf van het abonnementsgeld. Opzeggen van een 1 jarig abonnement kan tot 5 dagen voor het eind van de abonnementsperiode. Daarna gaat de verlenging in en geld een nieuwe periode van een jaar.

Artikel 4: Betaling abonnement

Betaling vindt plaats via internet op de door abonnee gekozen wijze. Verrekenen of opschorten door abonnee is niet mogelijk. Eventuele kosten van de internet provider dan wel de gekozen betalingswijze komen voor rekening van abonnee.

Artikel 5: Levering

BasisBeleggen B.V. levert alleen digitale diensten. Retourneren is daarmee niet mogelijk. Abonnee kiest er uitdrukkelijk voor bij betaling van het abonnementsgeld om het abonnement af te nemen. Slechts op uitdrukkelijk verzoek en in overleg met BasisBeleggen B.V. kan tot een andere oplossing worden gekomen.

Abonnee gaat ermee akkoord dat het abonnement persoonlijk is verbonden aan de persoon van abonnee. Het abonnement is op geen enkele wijze overdraagbaar. Onrechtmatige verspreiding van de informatie leidt tot een direct opeisbare boete per overtreding van € 15.000 per geval, met het recht voor BasisBeleggen B.V. om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

Artikel 6: Privacy

BasisBeleggen B.V. volgt de wetgeving op het gebied van privacy en doet er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van abonnees. Beveiligde verbindingen, beveiligde betalingen en opslag vindt plaats volgens de huidige standaard van de ICT. Op verzoek kan abonne inzicht krijgen in de persoonsgegevens.

Artikel 7: Klachten

BasisBeleggen B.V. tracht haar abonnees zo zorgvuldig mogelijk te bedienen. Het is mogelijk dat een abonnee een klacht heeft. Via het ticketsysteem kan een abonnee de klacht indienen. De afhandeling daarvan zal zo zorgvuldig als mogelijk plaatsvinden.

Abonnee is zich er van bewust dat BasisBeleggen B.V. geen advues dienst betreft. Er is geen enkele garantie vanuit BasisBeleggen B.V. dat inhoudelijk alles juist, volledig, betrouwbaar en actueel is.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom behoort toe aan BasisBeleggen B.V. Abonnee gaat ermee akkoord dat deze informatie vertrouwelijk is. Het openbaar maken en/of exploiteren van de informatie op welke wijze dan ook is niet toegestaan. Overtreding van deze bepaling leidt tot een direct opeisbare boete van € 15.000 per overtreding, met het recht voor BasisBeleggen B.V. om de daadwerkelijke schade te verhalen.

Artikel 9: Risico

Beleggen brengt risico met zich mee. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. De door BasisBeleggen B.V. verstrekte informatie, op welke wijze dan ook en via welk kanaal dan ook, betreft nooit en te nimmer advies. Abonnee is ten alle tijde gehouden zelf onderzoek te doen en zelf de beslissing te nemen om wel/niet tot aankoop over te gaan. BasisBeleggen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele verliezen van abonnee.

Artikel 10: Recht

Op de overeenkomsten en alles wat BasisBeleggen B.V. doet, geldt Nederlands recht. Eventuele rechtszaken dienen voor de daartoe bevoegde rechter te komen.

Indien en voorzover een bepaling uit de algemene voorwaarden komt te vervallen door een rechterlijke uitspraak, vindt een vervanging plaats van dat deel van de algemene voorwaarden. De overige delen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.